آموزش

آموزش گیتار بازی والایار

آموزش گیتار بازی والایار

1772 1772 سروش حسینی
آموزش آرپژ 4/4 پیشرفته گیتار

آموزش آرپژ ۴/۴ پیشرفته گیتار

1772 1772 سروش حسینی
آموزش ریتم 6/8 گیتار

آموزش ریتم ۶/۸ گیتار

1772 1772 سروش حسینی
آموزش ریتم ۲/۴ رومبا گیتار

آموزش ریتم ۲/۴ رومبا گیتار

1772 1772 سروش حسینی
آموزش ریتم ۴/۴ رومبا گیتار

آموزش ریتم ۴/۴ رومبا گیتار

1772 1772 سروش حسینی
آموزش آرپژ ۴/۴ ساده گیتار

آموزش آرپژ ۴/۴ ساده گیتار

1772 1772 سروش حسینی